زبان فارسی

Languages not covered by the other boards in this category.
Forum rules
Make sure to prefix your topics with the language code in square brackets!
e.g.: [NL] for Dutch, [AR] for Arabic, [NO] for Norwegian
mehran

زبان فارسی

Unread post by mehran » 2017-04-06, 04:05

لطفا مسائل و مشکلات مربوط به این مرورگر را در این تاپیک مطح کنید

lyceus

Re: زبان فارسی

Unread post by lyceus » 2017-04-06, 05:18

به انجمن پیلمون خوش آمدید!

از گوگل ترجمه من می توانید حدس بزنید که می خواهید یک زبان فارسی Pack برای پیلمون. این تنها با کمک از کاربران که مطمئن شوید این زبان امکان پذیر خواهد بود. شما را به "چنگال" بسته پیلمون زبان در گیتهاب استقبال می شود و انجام ترجمه مناسب از زبان انگلیسی.

با احترام,
Lyceus

****

Welcome to the Pale Moon forum!

From Google Translate I can guess that you want a Persian Language Pack for Pale Moon. This will be possible only with the help of users that know this language. You are welcome to "fork" the Pale Moon Language pack in Github and do the proper translation from English Language.

Best Regards,
Lyceus

Locked